แบบฟอร์มต่างๆภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนไปประชุม/ดูงาน/ อบรม/สัมมนา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 61
แบบประเมินผลโครงการฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินผลโครงการฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับหน่วยงาน
แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์
 แบบฟอร์มขออนุมัติไปสัมมนาในประเทศ    
 แบบฟอร์มขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ
 แบบฟอร์มใบลาไปราชการต่างประเทศ
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตั
 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขออนุญาติออกนอกสถานที่
 แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
 แบบฟอร์ม บก.111
 แบบฟอร์มขออนุญาติเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา ในประเทศ
แบบฟอร์มสำรวจผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
แบบฟอร์ขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบ
แบบฟอร์มขอยกเลิกการสอบ
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ