หลักสูตรภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ) หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาสถิติ
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาสถิติประยุกต์
หลักสูตร
หลักสูตร

- สาขาสถิติ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   (หลักสูตรานานาชาติ)

หลักสูตร
หลักสูตร
           
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาตรีควบโท (ภาคพิเศษ)    
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาสถิติ
- สาขาวิทยาการประกันภัย
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
- สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตร