> ประชุมวิชาการนานาชาติ ASIMMOD และ ICMA-MU 2013 รายละเอียด

> การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6 East Asia Regional Conference on Mathematics Educition มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17-22 มีนาคม 2556 รายละเอียด

 

> EASIAM - CIAM 2013 ระหว่างวันที่ 18.20 มิถุนายน 2556
>
DEA2012: International Conference - Data Envelopment Analysis ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2555 ประเทศบราซิล
รายละเอียดเพิ่มเติม http://deazone.com/dea2012/index6.html

   

> โครงการ "การเขียนตำราและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" วันที่ 27 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

   

ข่าวเก่า
> ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ เรื่อง ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ (International Conference in Number Theory and
   Applications : ICNA 2012) ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยเกษตรศาสตร์