คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


ตามวาระ
28 ก.พ. 60 > คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06 มี.ค. 60 > คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
06 มี.ค. 60 > หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
09 มี.ค. 60 > คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ
09 มี.ค. 60 > คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ
09 มี.ค. 60 > คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
28 ก.พ. 60 > กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์และหลักสูตรสถิติ
28 ก.พ. 60 > กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ
28 ก.พ. 60 > กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
10 มี.ค. 60 > กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาตร์และสถิติ
10 มี.ค. 60 > กรรมการบริหารหลักสูตร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ของสาขาวิชาฯ
10 มี.ค. 60 > กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
10 มี.ค. 60 > กรรมการประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาฯ
21 มี.ค. 60 > กรรมการวิชาการของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
22 มี.ค. 60 > กรรมการประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคปกติ
24 มี.ค. 60 > กรรมการตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
05 เม.ย. 60 > กรรมการบัณฑิตศึกษา
เฉพาะกิจ
30 พ.ค. 60 > กรรมการดูแลและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และสถิติ บร.3-222 ของสาขาวิชาฯ
30 พ.ค. 60 > กรรมการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
20 มี.ค. 60 > กรรมการจัดตารางบริหารการสอน ภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
21 มี.ค. 60 > กรรมการจัดตารางบริหารการสอน ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
21 มี.ค. 60 > กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
20 มี.ค. 60 > กรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
01เม.ย. 60 > กรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 เม.ย. 60 > กรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
กรรมการที่ผ่านมา
26 ก.ย. 56 > คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
11 ต.ค. 56 > คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
27 ส.ค. 58 > คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร   (เพิ่มเติม)
11 ก.ย. 56 > คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการหลักสูตรตรีควบโท
22 เม.ย. 57 > คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาการประกันภัย
21 พ.ย. 56 > กรรมการประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
07 ม.ค. 58 > กรรมการประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    (สืบแทน)
28 ม.ค. 59 > กรรมการประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ชุดใหม่)
07 พ.ย. 57 > กรรมการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม   
11 พ.ย. 56 > กรรมการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
01 ก.ค. 58 > กรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรของภาควิชาฯ
01 ก.ค. 58 > กรรมการติดตามประเมินผลอัตรากำลังและการพัฒนาอาจารย์ของภาควิชาฯ
14 พ.ย. 56 > กรรมการบริหารความเสี่ยง
28 พ.ค. 58 > กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ 2558
28 พ.ค. 58 > กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์
28 พ.ย. 57 > กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ
27 พ.ค. 58 > กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
26 ก.ย. 59 > กรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
02 ธ.ค. 58 > กรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
03 พ.ย. 58 > กรรมการจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาฯ ภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ ICAS2016
23 พ.ย. 58 > กรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ (ชุดใหม่)
22 ธ.ค. 57 > กรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  (ชุดเก่า)
14 พ.ค. 58 > กรรมการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาฯ
2 ก. ย. 58 > กรรมการวิชาการของภาควิชาฯ (เพิ่มเติม)
13 พ.ย. 58 > กรรมการวิชาการของภาควิชาฯ (ชุดใหม่)
23 ก.ย. 58 > กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาสถิติประยุกต์
23 ก.ย. 58 > กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ
29 ต.ค. 58 > กรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
06 ม.ค. 59 > กรรมการจัดงานประชุมวิชาการทางสถิติ ICAS2016
15 ม.ค. 59 > กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ
14 ม.ค. 59 > กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
14 ม.ค. 59 > กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
14 ม.ค. 59 > กรรมการพิจารณาเปิด/ปิด หรือ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์
14 ม.ค. 59 > กรรมการพิจารณาเปิด/ปิด หรือ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ
26 ก.ย. 59> กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 ก.ย. 59> กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
26 ก.ย. 59> กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
26 ก.ย. 59> กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
12 ต.ค. 59> คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2559
18 ต.ค. 59> การสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
20 ต.ค. 59> แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
18 พ.ย. 59> แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
18 พ.ย. 59> เปลี่ยนแปลงรักษาการรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
18 พ.ย. 59> แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (เพิ่มเติม)
10 พ.ย. 59> แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต
22 พ.ย. 59 > กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ 2559
22 พ.ย. 59 > กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ 2559
22 พ.ย. 59 > กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
22 พ.ย. 59 > กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ
25 พ.ย.59> กรรมการจัดตารางบริหารการสอนของสาขาวิชาฯ
12 ธ.ค. 59> กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
12 ธ.ค. 59> กรรมการบริหารหลักสูตร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
12 ธ.ค. 59> กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต