คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


๗๖๙/๒๕๕๙ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์
๗๗๐/๒๕๕๙ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ
๗๗๑/๒๕๕๙ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์
๗๗๗/๒๕๕๙ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์
๘๒๐/๒๕๕๙ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕๔/๒๕๖๐ คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
๑๕๔/๒๕๖๐ คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ
๑๕๔/๒๕๖๐ คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ
๑๕๔/๒๕๖๐ คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
๑๕๔/๒๕๖๐ กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์และหลักสูตรสถิติ
๑๕๔/๒๕๖๐ กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ
๑๕๔/๒๕๖๐ กรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
๑๕๔/๒๕๖๐ กรรมการประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคปกติ
๑๕๔/๒๕๖๐ กรรมการตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
๑๖๔/๒๕๖๐ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๑ กรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๓ กรรมการจัดตารางบริหารการสอน ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๔ กรรมการจัดตารางบริหารการสอน ภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๕ กรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๖ กรรมการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๗ กรรมการดูแลและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และสถิติ บร.๓-๒๒๒ ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๐๘ กรรมการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๐๙ กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๐ กรรมการบริหารหลักสูตร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๑ กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๒ กรรมการประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาชวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๓ กรรมการวิชาการของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๑๔ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วร.๒๕๖๐/๑๕ กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๖ กรรมการบริหารหลักสูตร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๗ กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๘ กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ของสาขาวิชาฯ
วร.๒๕๖๐/๑๙ กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ของสาขาวิชาฯ
ฉพ.๒๕๖๐/๐๑ กรรมการจัดทำรายงาน มคอ. ๗
ฉพ.๒๕๖๐/๐๒ กรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ฉพ.๒๕๖๐/๐๓ กรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ปี ๒๕๖๐
ฉพ.๒๕๖๐/๐๔ กรรมการจัดงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำชื่อเสียงให้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ฉพ.๒๕๖๐/๐๕ กรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฉพ.๒๕๖๐/๐๖ กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฉพ.๒๕๖๐/๐๗ กรรมการพิจารณาทุนการศึกษา อาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฉพ.๒๕๖๐/๐๘ กรรมการดำเนินงานการวัดผลและการตรวจข้อสอบ รายวิชา ค.๒๑๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ฉพ.๒๕๖๐/๐๙ กรรมการจัดทำคู่มือทวนสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ฉพ.๒๕๖๐/๑๐ กรรมการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาฯ
ฉพ.๒๕๖๐/๑๑ กรรมการจัดงานปีใหม่ ๒๕๖๑ ของสาขาวิชาฯ
ฉพ.๒๕๖๐/๑๒ กรรมการจัดกิจกรรมในงานมหาวิทยาลัยเด็กของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ฉพ.๒๕๖๐/๑๓ กรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับการดูงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉพ.๒๕๖๐/๑๔ กรรมการจัดงาน SAMATH GAMES ครั้งที่ 6
600/2560 กรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ประจำปีการศึกษา 2559
  กรรมการสอบวิชาสัมมนา ค.๗๙๒ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๐
กรรมการเพิ่มเติม
3 ส.ค. 2560 กรรมการกลั่นกรองหัวข้อวิชา ค.๘๙๑ สัมมนา ๑ พร้อมทั้ง ค.๘๙๒ สัมมนา ๒ และ ค.๙๘๓ สัมมนา ๓
  กรรมการที่ผ่านมา