ข้อมูลแนะนำนักศึกษาใหม่  
1. Section ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลใช้บริหารการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์รังสิต 18. ตัวอย่างการคำนวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม
2. เบอร์ติดต่อประกันอุบัติเหตุ 19. ตารางกำหนดวันสอบไล่ 1_2560
3. แบบฟอร์มประวัตินศ.วิชาทหาร 20. ตารางสอบไล่ภาคฤดูร้อน_2560
4. แบบฟอร์มวางแผนการจดทะเบียน 21. ตารางสอบกลางภาค 1_2560
5. โปรแกรมคำนวณผลการศึกษา 22. ปฏิทินการศึกษาชั้นป.ตรี 2560
6. ใบสมัครกู้ยืมเงิน กรอ.รายใหม่ 2560 23. ประกาศเรื่องการแต่งกาย
7. กองทุนทำบญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 2560 24. ประกาศการผ่อนผันทหาร
8. กำหนดวันทดสอบสมรรถนะ TCTC 2560 25. ประกาศมาตรการเกี่ยวกับสถานบริการถนนเชียงราก
9. ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะ 2560 26. ประกาศรับสมัครนศ.วิชาทหาร ปี 2560
10. ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะ 27. ประกาศรับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. 2560
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้น ป.ตรี เพิ่มเติม 28. ประกาศรับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. 2560
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้น ป.ตรี 29. ระเบียบการสอบของนักศึกษา
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 30. ระเบียบค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
14. ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา 31. ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ลำปาง
15. ขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560 32. ระเบียบค่าธรรมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
16. คู่มีอการใช้งาน คู่มือการศึกษาออนไลน์ 33. ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา
17. คู่มือการจดทะเบียนและชำระเงินระบบออนไลน์ 34. รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน