อาจารย์

+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
   ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
   Graph Theory
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 305
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.จรินทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์
   Functional Equations; Number Theory; Classical Analysis
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2102 press 314
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
   Financial Modeling; Data Mining; Risk Management
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 111
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
   N/A
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 114
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
   Nonlinear Partial Differential Equations; Blow-up and Quenching Phenomena
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 121
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. นวลักษณ์ ทองจับ
   Numerical Simulation and Application; Singulapepterbed Delay for Differential Equations
   +66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 310
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
   Graph Theory; Game Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 309
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. บุปผา ไกรสัย
   Operations Research; Calculus; Differential Equations
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 504
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. บวร คูหิรัญ
   Algebra; Lie Algebra; Abstract Algebra
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 104
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. ปรัชญา บุญประเสริฐ
   Logistic Management; Mathematical Modeling; Management Science and Decision Modeling
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 304
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ. ดร. ปุณชญา พัฒนางกูร
   Abstract Algebra; Differential Equations; Topology
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 117
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. เปาโล เบอร์โทซซินี
   Non-Commutative Geometry; Quantum Physics; Operator Algebras and Algebraic Quantum Field Theory; Category Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 307
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. วันหยก อติเศรษฐพงศ์
   Numerical Methods; Artificial Intelligence; Computational Physics;
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 306
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
   Fixed Point Theory and Applications; Functional Equations; Functional Analysis and Applications; Nonlinear Analysis and Applications.
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 403
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ
   Mathematical Modeling; Numerical Analysis
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 402
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ. ดร. วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
   Applied Mathematics : Mathematical Control Theory, Quantitative Finance and Decision Making
   (02) 564-4440-59 Ext 2100-2103 Press 119
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. วิชัยรัตน์ จันที
   Probability Theory
   +66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 312
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
   N/A
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 102
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. สุพัชระ คงนวน
   Mathematical Modeling; Functional Analysis
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 3 Press 107
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. สายฝน จาตุรันตบุตร
   Numerical Analysis/ Linear Algebra; Nonlinear Model Reduction; Large-Scale Scientific Computing
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 407
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. อดุลย์ แป้นสุวรรณ
   Mathematical Modeling; Feedback Control Law; Nonlinear Stability Analysis
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 503
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
   Matrix Analysis; Linear Algebra; Numerical Linear Algebra
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-3 Press 122
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. เอื้ออารี บุญเพิ่ม
   Linear Programming; Operations research
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 401
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
   N/A
   (02) 564-4440-59 Ext 2100 Press 405,410
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. ญาณิศา ชัยยา
   Algebra, Semigroup Theory
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. สิริพงศ์ ศิริสุข
  
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 301
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. สุภกุญช์ พนาสวัสดิ์วงศ์
   Mathematical Logic, Set Theory
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 313
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ
   รศ.ดร.กมล บุษบา
   Experimental Designs; Nonlinear Mixed Models; Probability theory
   66 (02) 564-4444 ext 2101-3 Press 118
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์
   Experimental Designs; Computational statistics
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 308
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์
   Forecasting and Time Series Analysis; Multivariate Analysis; Regression Analysis
   +66 (02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 108
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
   Statistics in Social Science; Applied Statistics; Statistical Packages
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 103
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. ภทรวรรณ แสงนวกิจ
   Statistical Inference; Probability Theory
   +66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
   Response surface methodology, optimum designs; Computational statistics using R and SAS; Bayesian statistical modelling
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 106
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. รัตนา เลิศสุวรรณศรี
   Capture–Recapture Modeling; Mixture Models and their applications
   66 (02) 564-4440 - 59 Ext 2101 - 3 Press 112
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.รวมพร สิทธิมงคล
   Biostatistics; Statistics in Social Science
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 302
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ. ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
   Time Series Analysis; Simulation Techniques
   +66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 116
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. มณฑิรา ดวงสาพล
   Statistical Inference; Probability Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 315
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. สุรเมศวร์ ฮาชิม
   Forecasting and Time Series Analysis; Social Science Research
   +66 (02) 564-4440 - 59 Ext 2101 - 3 Press 120
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร. แสงดาว วงค์สาย
   N/A
   66 (02) 564-4440 - 59 Ext 2101 - 3 Press 408
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
   Statistical Inference; Probability Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 501
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. ปารวัณ ไพจิตรรัตนะ
  
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 404
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์