อาจารย์

+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
   ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
   Graph Theory; Semigroup
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 305
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.ดร.ชยธร วนาสวัสดิ์
   Complex Analysis; Functional Analysis; Operator Theory and C*-algebra
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 501
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
   Financial Modeling; Data Mining; Risk Management
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 111
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.ญาณิศา ชัยยา
   Transformation Semigroups; Algebraic Graph Theory
   (02) 564-4440-59 Ext 2100 Press 109
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
   Mathematical Modelling
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 114
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
   Nonlinear Partial Differential Equations; Blow-up and Quenching Phenomena
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 121
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
   Numerical Simulation and Application; Singulapepterbed Delay for Differential Equations
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 310
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
   Graph Theory; Game Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 309
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.บุปผา ไกรสัย
   Operations Research; Calculus; Differential Equations
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 504
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.บวร คูหิรัญ
   Algebra; Lie Algebra
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 104
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
   Optimization Modelling and Decision Making, Process design and development, Network Model and Simulation, Logistic and Supply Chain Management
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 304
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
   Abstract Algebra; Differential Equations; Topology
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 117
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.เปาโล เบอร์โทซซินี
   Non-Commutative Geometry; Quantum Physics; Operator Algebras and Algebraic Quantum Field Theory; Category Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 307
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
   Computational Physics; Numerical Methods; Artificial Intelligence
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 306
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
   Fixed Point Theory and Applications; Functional Equations; Functional Analysis and Applications; Nonlinear Analysis and Applications.
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 403
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ
   Mathematical Modeling; Numerical Analysis
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 402
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
   Applied Mathematics : Fuzzy Logic, Quantitative Finance and Decision Making
   (02) 564-4440-59 Ext 2100-2103 Press 119
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
   Probability Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 312
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
   Calculus; Number Theory
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 102
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.ดร.สิริพงศ์ ศิริสุข
   Algebraic Graph Theory; Commutative Ring Theory; Algebraic Coding Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 301
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
   Mathematical Modeling; Functional Analysis
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 3 Press 107
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.ดร.สุภกุญช์ พนาสวัสดิ์วงศ์
   Mathematical Logic, Set Theory
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 313
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร
   Numerical Analysis/ Linear Algebra; Nonlinear Model Reduction; Large-Scale Scientific Computing
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 407
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
   Mathematical Modeling; Feedback Control Law; Nonlinear Stability Analysis
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 503
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
   Matrix Analysis; Linear Algebra; Numerical Linear Algebra
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-3 Press 122
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
   Linear Programming; Operations research
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 401
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
   Geometry; Algebra
   (02) 564-4440-59 Ext 2100 Press 405,410
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.รวินทร์ ยังน้อย
   N/A
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 404
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ
   รศ.ดร.กมล บุษบา
   Experimental Designs; Nonlinear Mixed Models; Probability theory
   66 (02) 564-4444 ext 2101-3 Press 118
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์
   Experimental Designs; Computational statistics
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 308
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์
   Forecasting and Time Series Analysis; Multivariate Analysis; Regression Analysis
   66 (02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 108
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
   Statistics in Social Science; Applied Statistics; Statistical Packages
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 103
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ.ดร.ปารวัณ ไพจิตรรัตนะ
   Capture-Recapture Modeling; Probability Theory
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 404
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
   Mathematical statistics; Computational statistics and simulations; Linear models
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 106
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ
   Computational Statistics and Simulations; Meta-Analysis
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี
   Capture–Recapture Modeling; Mixture Models and their applications
   66 (02) 564-4440 - 59 Ext 2101 - 3 Press 112
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.รวมพร สิทธิมงคล
   Biostatistics; Statistics in Social Science
   (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 302
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
   Time Series Analysis; Simulation Techniques
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 116
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.มณฑิรา ดวงสาพล
   Statistical Inference; Probability Theory; Bayesian Statistics
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 315
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม
   Forecasting and Time Series Analysis; Social Science Research
   66 (02) 564-4440 - 59 Ext 2101 - 3 Press 120
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
   Innovative data learning and spatial analysis in multidisciplinary research (environment, land use, and tourism)
   66 (02) 564-4440 - 59 Ext 2101 - 3 Press 408
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   รศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
   Statistical Inference; Probability Theory
   66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 502
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์
   Applied and Computational Statistics; Multivariate Analysis; Statistical Inference
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 101
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์