ส่วนของนักศึกษา

ค.462, คป.452

วิชาโครงงานพิเศษ ค.462 และ คป.452 แบบฟอร์มวิชาสัมมนา
แผนการดำเนินงาน วิชา ค.462/คป.452 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
คำอธิบายรายวิชา ค.462 แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
คำอธิบายรายวิชา คป.452 แบบรายงานโครงงานพิเศษ ค.462
ขอบเขตรูปแบบของวิชา ค.462/คป.452 แบบรายงานโครงงานพิเศษ คป.452
แบบฟอร์ม ค.6 แบบฟอร์มการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์
แบบฟอร์ม ค.7 แบบฟอร์มประเมินผลการนำเสนอหัวข้อโครงงาน
แบบฟอร์ม ค.8
แบบฟอร์ม ค.9
แบบฟอร์ม ค.10
หลักเกณฑ์และข้อบังคับ วิชา ค.462/คป.452
ตารางการนำเสนอหัวข้อโครงงาน หัวข้อโครงงานเก่า
หัวข้อโครงงานพิเศษ หัวข้อโครงงานพิเศษ ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบหัวข้อวิชาโครงงาน ค.462/คป.452
แม่แบบรายงานโครงงานพิเศษ
คำชี้แจงในการนำเสนอโครงงานพิเศษ Poster presentation
รายชื่อกรรมการสอบโครงงานพิเศษ
ตารางการนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation
รหัสโปสเตอร์
ประกาศผลการสอบวิชาโครงงาน ค.462/คป.452
ผลการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์