ส่วนของนักศึกษา

ค.461, คป.451

วิชาสัมมนา ค.461 และ คป.451 ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มวิชาสัมมนา
สาขาวิชาสัมมนา แบบฟอร์ม ค.1 ค.2 ค.3,4,5
คำอธิบายรายวิชา ค.461
คำอธิบายรายวิชา คป. 451
แบบฟอร์ม คป.1 คป.2 คป.3,4,5
แผนการดำเนินงาน แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
รายชื่อนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
รายชื่อนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) แม่แบบรายงานสัมมนา ค.461
รายชื่อนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แม่แบบรายงานสัมมนา คป.451
รายชื่อนักศึกษาและกรรมการสอบ แบบประเมิน ค.3-4-5
ตารางสอบนำเสนอหัวข้อสัมมนา แบบประเมิน ค.6
กรรมการกลั่นกรองหัวข้อ ค.461 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ และ วิชา คป.451/455 สัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 หัวข้อสัมนาเก่า
ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์